INFORMATIE

Team
Schooltijden
Vakanties
Gym- en zwemrooster
Praktische informatie
Zorg
Beleidsdocumenten
Formulieren
Kennismaken
MR
Schoolmaatschappelijk werk
TSO
BSO

Zorg op de Regenboog


Zorg op de Regenboog

afstemming
Het onderwijs op de Regenboog wordt zoveel mogelijk afgestemd op de onderwijsbehoeften van de kinderen. De school en de leerkracht vragen zich steeds af: wat heeft dit kind nodig in deze groep, met deze leerkracht, met deze ouders, in deze buurt, met zijn of haar capaciteiten? Deze afstemming vergt goed kijken naar kinderen, een balans vinden tussen wat er wordt aangeboden in de groep en wat het kind nodig heeft. Deze afstemming vindt plaats in nauw overleg tussen de school en de ouders.

We gaan ervan uit, dat elke leerling op zijn eigen manier moet kunnen leren en dat de mogelijkheden van het individu bepalen welk niveau behaald kan worden.

signalering
De zorg om het kind wordt in de groep zelf door de leerkracht(en) georganiseerd ondersteund en begeleid door de Intern Begeleiders. Zodra er signalen zijn dat er met een kind problemen zijn, zal de leerkracht contact opnemen met de IB-er die organiseert, adviseert en de extra zorg coördineert.

Er wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde toetsen, leerlingvolgsystemen en methodegebonden toetsen om de vorderingen van de leerlingen te volgen.

hulp
Hulp wordt zoveel mogelijk binnen de groep gegeven. Wanneer een knelpunt bij het kind wordt gesignaleerd, wordt kortstondige hulp geboden in de groep. Voorbeelden hiervan zijn: extra instructie krijgen, een les herhalen, specifiek huiswerk maken.
Voor structurele hulp wordt gebruik gemaakt van een handelingsplan voor het individuele kind of een groepje kinderen met hetzelfde probleem. Ouders worden bij hulp met een handelingsplan hiervan op de hoogte gesteld. De hulp kan ook worden gegeven door de onderwijsassistente of de remedial teacher.
Als blijkt dat de leerling de aangeboden leerstof niet meer kan volgen, wordt voor dat onderdeel een eigen leerlijn gemaakt. Het kind volgt dan zijn/haar eigen programma en wordt niet meer beoordeeld op het niveau van de groep waarin hij/zij zit. Voor een eigen programma is toestemming van de ouders vereist.

externen
De leerkrachten en intern begeleiders kunnen complexere vragen bespreken met de leerlingbegeleider van de onderwijsbegeleidingsdienst. Regelmatig is er leerling-overleg, de begeleider kan worden ingeschakeld voor verdere onderzoeken en advies.
Als de zorg op schoolniveau op een bepaald moment ontoereikend blijkt, wordt de hulp en het advies ingeroepen van het bovenschools ZAT. Dit is een Zorg- en Adviesteam voor alle scholen van het Samenwerkingsverband (http://www.swv3902.nl) met deskundigen die adviseren over extra zorg en mogelijke verwijzing naar een andere vorm van onderwijs. De ouders worden altijd betrokken bij een ZAT-aanvraag.

vragen
Voor vragen over de zorg voor uw kind op school kunt u altijd terecht bij de leerkracht(en) van uw kind. Hij/zij heeft het kind in de groep en weet het meest van de situatie op school. Verder vragen kunt u altijd ook stellen aan de intern begeleiders van de school en de directie.

PCBS de Regenboog maakt deel uit van de schoolvereniging VCO De Kring.