INFORMATIE

Team
Schooltijden
Vakanties
Gym- en zwemrooster
Praktische informatie
Zorg
Beleidsdocumenten
Formulieren
Kennismaken
MR
Schoolmaatschappelijk werk
TSO
BSO

Medezeggenschapsraad


Medezeggenschapsraad

De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. Op dit moment is er ongeveer 6 keer per (school)jaar overleg tussen de directie en de MR. De directie heeft voor bepaalde aangelegenheden instemming nodig van de MR voordat er een besluit mag worden genomen.

Dit betekent dat als de MR het niet eens is met een voorstel over een van deze zaken, de directie met een alternatief moet komen. De MR kan ook een tegenvoorstel doen. Tevens heeft de MR de bevoegdheid om gevraagd en ongevraagd advies te geven voor door de directie te nemen besluiten. De MR mag hierbij alle onderwerpen bespreken die de school betreffen en heeft daarvoor recht op alle informatie die hiervoor noodzakelijk is. Denk bij die onderwerpen o.a. aan verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de keuze van een lesmethode, fuseren met een andere school en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.

De MR telt momenteel 8 leden.

Daarnaast is er ook nog een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) voor VCO De Kring waartoe onze school behoort. In de GMR zitten afgevaardigden van alle MR-en van de scholen die onder VCO De Kring vallen. De GMR behartigt zaken die alle scholen aangaan. De MR van de Regenboog wordt in de GMR vertegenwoordigd door 1 ouder en 1 leerkracht.

Heeft u vragen aan of opmerkingen voor de MR? U kunt ons bereiken op  het volgende emailadres mr@pcbsderegenboog.vcodekring.nl

 

PCBS de Regenboog maakt deel uit van de schoolvereniging VCO De Kring.